چهارشنبه 19 مهر‌ماه سال 1391

Melonhead

There once was a morose melonhead,
who sat there all day
and wished he were dead

روزگاری کله‌ی هندوانه‌ای بد خلقی بود،

که تمام روز سرجایش می‌نشست 

و آرزو می‌کرد بمیرد 

But you should be careful
about the things that you wish.
Because the last thing he heard
was a deafening squish

ولی باید مواظب باشید

که چه آرزویی می‌کنید 

چون آخرین صدایی که
کله‌ی هندوانه‌ای شنید

قرچ‌قروچی کر کننده بود

 

از شعر‌های سوررئالیستی «تیم‌برتون»