شنبه 16 مهر‌ماه سال 1390

خدایا ؛

خیلی خست‌َم...
می‌شه فردا صُب بیدارم نکنی دیگه ؟ 

.