شنبه 4 تیر‌ماه سال 1390

۴/۴

ماه داره به‌م لبخند می‌زنه ... امشب!  

 :-)

  

خُب... درست مثل هر سال همه‌ی جاها خالی است. هیچ‌کی نیست. و من تنها م.   

خوشحال‌م که هستم... 

و دل‌م از انبساط عشق ترک خورده است. 

و دل‌م هیچ آرزویی ندارد دیگر!

 

بیست و نُه‌مین شمع را هم فوت می‌کنم و زندگی‌م به اندازه‌ی یک شمعِ فوت شده تاریک‌تر می‌شود...  

 

می‌دانم روزی بیدار خواهم شد و خمیازه کشان تمامِ این سال‌ها را با خود مرور می‌کنم... و قول می‌دهم آن‌روز با تمام وجود به این دقیقه‌های کِش‌دار تنهایی‌م خواهم خندید.  

قول می‌دهم! 

 

ببین! ماه به‌م لبخند زد دوباره. دیدی؟