یکشنبه 23 آبان‌ماه سال 1389

قرمز

هیچ از عمارت رویاهایم باقی نمانده جز آجری قرمز! که به خون آرزوهایم آلوده‌ست...