سه‌شنبه 12 خرداد‌ماه سال 1388

به من چه؟

به من چه که آن مرد بیکار است.
آن زن خانه ندارند.
آن بچه گرسنه است.
به من چه که نانوا نان را گران می فروشد.
قصاب گوشت تقلبی چرخ می کند.
بقال در کار احتکار مایحتج مردم است.
به من چه مربوط که دکتر بیمار را نمی پذیرد.
مهندس خانه را بد می سازد.
شهردار شهر را رها کرده.
به من چه که همسایه در زندان است.
همکار داغدار است.
ههکلاس بدهکار است.
به من چه مربوط که او دروغ گفت.
که تقدیر این است.
که همه چیز تمام شد.
به من چه مربوط که سخت دلتنگم.
که طاقتم تمام شده دیگر.
که خسته ام... بُریده ام...
به من چه که رفتن نزدیک است.
به من چه که می ترسم.
به من چه که بی خوابم.
به من چه که تو نیستی.
به من چه مربوط؟
اینها چه ارتباطی به من دارد؟
من چرا گریه می کنم پس؟

انتقال از بلاگ یاهو

تهران-Saturday May 23, 2009 - 04:05pm