یکشنبه 10 خرداد‌ماه سال 1388

عقاب

من... هستی، اعتراف می کنم که با خود و سرنوشتم از در آشتی درخواهم آمد و تسلیم خواهم شد. و به عقاب می گویم که از تغذیه ی آگاهی خویش خوشحال و مغرور هستم. من... هستی، به عقاب، به نیروی نابود کننده نگاه می کنم و می دانم که در مقابلش شانسی نخواهم داشت. من زندگی بی عیب و نقص را انتخاب می کنم و دیگران را (همه را) می بخشم و ایمان دارم که عاقبت با تمام بی لیاقتی به خاطر این احساس، به آزادی خواهم رسید.
.
.
یک سالک هرگز در تنگنا قرار نمی گیرد. یک سالک به جز کمال هیچ چیز در دنیا ندارد و کمال تهدید پذیر نیست.
یک سالک مبارز تنها یک چیز در ذهن دارد: آزادیش. مُردن و توسط عقاب بلعیده شدن مبارزه طلبی نیست، برعکس، به پیشواز عقاب رفتن و آزاد گشتن نهایت شجاعت است.
انتقال از بلاگ یاهو

تهران-Friday November 21, 2008 - 01:00am